นโยบายความเป็นส่วนตัว


ข้อมูลที่กรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส เก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์

ได้แก่ข้อมูลที่ท่านให้แก่กรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส โดยตรง และ ข้อมูลจากการเข้าใช้บริการของท่าน ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิในความเป็นส่วนตัว

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

กรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ของกรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส และนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลอาจทำให้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ กรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส อาจเก็บข้อมูลของท่านโดยใช้คุกกี้หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

กรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากกรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส เก็บข้อมูลไปแล้ว กรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ

การเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

กรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ (1) กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฎิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย (2) เมื่อกรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายใด ๆ หรือเพื่อการสอบสวนการกระทำอันอาจผิดกฎหมาย กรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทในกรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส ด้วยกัน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการของกรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส หรือผู้ให้บริการที่กรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส กำหนดให้บริการแก่ท่านแทนกรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส ผู้ให้บริการเหล่านี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเว้นแต่ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น กรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส ขอสงวนสิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลหากมีการจำหน่ายหรือโอนย้ายกิจการหรือสินทรัพย์ของกรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

กรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส ได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อมิให้มีการเปิดเผย ใช้งาน เปลี่ยนแปลงหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

กรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส อาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด กรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส แนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำ การที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเว็บไซต์ของกรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

นโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อไปจากเว็บไซต์ของกรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส

เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปจากเว็บของกรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส อาจมีนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของตนเอง ท่านควรตรวจสอบเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว กรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส ไม่รับผิดในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากเนื้อหาหรือการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว

การติดต่อเพื่อแก้ไขข้อมูล

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใด ๆ หรือหากท่านประสงค์จะแก้ไขข้อมูลหรือการตั้งค่าของท่าน ลบข้อมูล หรือติดต่อเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อผ่านทางe-mail : data.privacy@bst.co.th

ข้อมูลที่ให้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

หากท่านใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถระบุตำแหน่งได้ (location-enabled product) อาจมีการส่งข้อมูลที่ระบุตำแหน่งของท่าน กรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการให้บริการที่ท่านต้องการเท่านั้น แอปพลิเคชันมือถือที่มีการใช้งานเว็บไซต์อาจใช้คุกกี้ web beacon หรือวิธีการอื่นใดเพื่อปรับค่าการท่องเว็บไซต์ของท่าน แอปพลิเคชันมือถือบางชนิดอาจใช้งาน Google Analytics หรือเครื่องมืออื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในการจัดเก็บข้อมูลประเภทไม่ระบุตัวตนของท่านเพื่อช่วยให้กรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์สสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และปรับปรุงแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ กรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จะรับทราบแค่เพียงว่ามีการใช้บริการและคุณสมบัติใดมากที่สุดผ่านทางแอปพลิเคชันดังกล่าว ตลอดจนข้อมูลประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ ลักษณะของฮาร์ดแวร์ ประเทศและภาษาที่ใช้ในการดาวน์โหลด การใช้ข้อมูลที่กรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส ได้รับผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

การแบ่งปันข้อมูลที่เก็บโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่

กรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จะไม่แบ่งปันข้อมูลที่จัดเก็บผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของกรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส ฉบับนี้ และในกรณีดังต่อไปนี้ กรุงเทพ ซินธิติกส์ และ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่คู่ค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการเท่าที่จำเป็นต่อการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ คำขอใด ๆ ก็ตามจะถูกส่งผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านซึ่งอาจเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์และบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่รวมทั้งผู้ประกอบการใดอาจทำให้ท่านสามารถโต้ตอบและแบ่งปันข้อมูลของท่านกับผู้อื่นได้ กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม