นโยบายความเป็นส่วนตัว


ข้อมูลที่ บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด เก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์

ได้แก่ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัดโดยตรง และ ข้อมูลจากการเข้าใช้บริการของท่าน ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิในความเป็นส่วนตัว

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที่ อิลาสโตเมอร์ จำกั ดอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด และนําไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ท่านสามารถเลือกที่ จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลอาจทําให้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัดอาจเก็บข้อมูลของท่านโดยใช้คุกกี้หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัดอาจนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ที่ ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้หรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือที่ ท่านได้ ให้ความยินยอมหลังจากบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัดเก็บข้อมูลไปแล้วบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้นานเท่าที่ จําเป็นเพื่อทําตามวัตถุประสงค์นั้นๆ

การเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัดจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

(1) กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่ มีอํานาจเพื่อปฎิบัติตามคําสั่งหรือคําขอที่ ชอบด้วยกฎหมาย

(2) เมื่อบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัดเห็นว่ามีความจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้เกิด อันตรายหรือความเสียหายใด ๆ หรือเพื่อการสอบสวนการกระทําอันอาจผิดกฎหมาย บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัดอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทในกรุงเทพ ซินธิติกส์และบีเอสที อิลาสโตเมอร์ ด้วยกัน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด หรือผู้ให้บริการที่ บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัดกําหนดให้บริการแก่ท่านแทนบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด ผู้ให้บริการเหล่านี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเว้นแต่ตามที่กําหนดไว้ข้างต้นหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น

บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลหากมีการจําหน่ายหรือโอนย้ายกิจการหรือสินทรัพย์ของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัดได้ จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัดได้รับผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อมิให้มีการเปิดเผย ใช้งาน เปลี่ยนแปลงหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ รับอนุญาต

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัดอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัดแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจํา การที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเว็บไซต์ของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัดต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

นโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อไปจากเว็บไซต์ของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด

เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปจากเว็บของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัดอาจมีนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของตนเอง ท่านควรตรวจสอบเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัดไม่รับผิดในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากเนื้อหาหรือการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว

การติดต่อเพื่อแก้ไขข้อมูล

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใด ๆ หรือหากท่านประสงค์จะแก้ไขข้อมูลหรือการตั้งค่าของท่าน ลบข้อมูล หรือติดต่อเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อผ่านทาง e-mail : data.privacy@jbe.co.th

ข้อมูลที่ให้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

หากท่านใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถระบุตําแหน่งได้ (location-enabled product) อาจมีการส่งข้อมูลที่ระบุตําแหน่งของท่าน บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการให้บริการที่ ท่านต้องการเท่านั้น แอปพลิเคชั่นมือถือที่มีการใช้งานเว็บไซต์อาจใช้คุกกี้ web beacon หรือวิธีการอื่นใดเพื่อปรับค่าการท่องเว็บไซต์ของท่าน แอปพลิเคชั่นมือถือบางชนิดอาจใช้งาน Google Analytics หรือเครื่องมืออื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในการจัดเก็บข้อมูลประเภทไม่ระบุตัวตนของท่านเพื่อช่วยให้บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัดสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และปรับปรุงแอปพลิเคชั่น ทั้งนี้บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัดจะรับทราบแค่เพียงว่ามีการใช้บริการและคุณสมบัติใดมากที่สุด ผ่านทางแอปพลิเคชั่นดังกล่าว ตลอดจนข้อมูลประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ ลักษณะของฮาร์ดแวร์ ประเทศและภาษาที่ใช้ในการดาวน์โหลด การใช้ข้อมูลที่บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัดได้รับผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

การแบ่งปันข้อมูลที่เก็บโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่

บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัดจะไม่แบ่งปันข้อมูลที่จัดเก็บผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีที่ ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัดฉบับนี้และในกรณีดังต่อไปนี้บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัดอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่คู่ค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการเท่าที่ จําเป็นต่อการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ คําขอใด ๆ ก็ตามจะถูกส่งผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ ของท่านซึ่งอาจเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์และบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมทั้งผู้ประกอบการใดอาจทําให้ท่านสามารถโต้ตอบและแบ่งปันข้อมูลของท่านกับผู้อื่นได้ กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Privacy Policy (JBE)

This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your information when You use the Service and tells You about Your privacy rights and how the law protects You. We use Your Personal Data to provide and improve the Service. By using the Service, You agree to the collection and use of information in accordance with this Privacy Policy.

Scope of Privacy Policy

This Privacy Policy applies to personal, sensitive and health information pertaining to any hardcopy or electronic record collected or created by Us. This Privacy Policy does not apply to any statistical information or data that does not identify individuals, that might be released to third parties, or in compliance with a request from an applicable law; or information about a corporation.

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of this Privacy Policy:

Collecting Your Personal Data

Types of Data Collected

Personal Data

The specific type of data collected will depend on the context of Your interactions with us and may include, but is not limited to:

Usage Data

Usage Data is collected automatically when using the Service.

Usage Data may include information such as Your Device's Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that You visit, the time and date of Your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile device unique ID, the IP address of Your mobile device, Your mobile operating system, the type of mobile Internet browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data.

We may also collect information that Your browser sends whenever You visit our Service or when You access the Service by or through a mobile device.

Tracking Technologies and Cookies

We use Cookies and similar tracking technologies to track the activity on Our Service and store certain information. Tracking technologies used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze Our Service.

You can instruct Your browser to refuse all Cookies or to indicate when a Cookie is being sent. However, if You do not accept Cookies, You may not be able to use some parts of Our Service.

The Purpose of Processing Your Personal Data

The Company may use Personal Data for the following purposes:

The purposes We may rely on and other legal grounds for processing Your Personal Data

We may also rely on (1) contractual basis, for our initiation or fulfilment of a contract with You; (2) legal obligation, for the fulfilment of Our legal obligations; (3) legitimate interest, for the purpose of Our legitimate interests and the legitimate interests of third parties; (4) vital interest, for preventing or suppressing a danger to a person’s life, body, or health; and/or (5) public interest, for the performance of a task carried out in the public interest or for the exercising of official authorities.

We may share, disclose or transfer Your Personal Information the following situations:

Retention of Your Personal Data

The Company will retain Your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy and any other permitted linked purpose. We will retain and use Your Personal Data to the extent necessary to comply with Our legal obligations, resolve disputes, and enforce Our legal agreements and policies. If Your personal data is used for two purposes or more, We will retain it until the purpose with the latest period expires.

The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of Our Service, or We are legally obligated to retain this data for longer time periods.

Transfer of Your Personal Data

Your information, including Personal Data, is processed at the Company's operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. As some of Our Affiliates located outside Country and Our international business transaction, it means that the information may be transferred to and maintained on computers located outside of Your country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.

No transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate level of protection in place including the security of Your data and other personal information, or standard contractual clauses in our agreements with such organization.

Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents Your agreement to that transfer.

Security of Your Personal Data

The security of Your Personal Data is important to Us, but no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We strive to use, We cannot guarantee its absolute security. Personal Data and other Information that you provide to us is stored on Our or our service providers’ secure servers and accessed, used and protected subject to Our commercially acceptable means and standards or Our agreement with Our Service Providers.

Rights you have in relation to Your Personal Data

Under certain circumstances and in accordance with applicable data protection law, You may have the right to:

You may exercise Your right to prevent Us for processing Your Personal Data at any time by contacting us at data.privacy@jbe.co.th.

However, Your exercise of these rights is subject to exemptions or limitation by laws whether to protect the public interest or Our legitimate interests, to defend Our legal rights or to meet Our legal and regulatory obligations. The exemptions allow Us to withhold You request and continue processing Your Personal Data.

Links to Other Websites

Our Service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a third party link, You will be directed to that third party's site. We strongly advise You to review the Privacy Policy of every site You visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Changes to this Privacy Policy

We reserve the right to modify Our Privacy Policy from time to time without advance notice. We will notify You of any changes by posting the new Privacy Policy on this page and update the "Last updated" date at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when we post the revised Privacy Policy on our website.

Governing Law

This Privacy Policy shall be governed by and construed in accordance with the laws of Thailand. You agree to submit any dispute arising out of Your use of this Website to the exclusive jurisdiction of the courts of Thailand

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact Us: